test meranie vzduchotesnosti v nízkoenergetických domoch na kľúčTým, že sa zabraňuje nekontrolovanej výmene vzduchu cez škáry a netesnosti, budova ušetrí energiu na vykurovanie počas zimy a na klimatizovanie počas leta. Vzduchotesnosť musia vykazovať všetky časti obvodového plášťa – steny, okná, dvere, základová doska a najmä strecha.Na meranie vzduchotesnosti budov slúži metóda s názvom Blower Door test. Ide o jeden zo základných testov využívaných pri určovaní energetického auditu budovy. Blower Door test pri meraní využíva tlakový spád. Výsledkom merania je hodnota intenzity výmeny vzduchu n50 (h-1) pri tlakovom rozdiele medzi interiérom a exteriérom budovy 50 Pa. Hodnota n50 teda určuje, koľko krát sa v budove vymení vzduch počas jednej hodiny, ak na obvodovú konštrukciu pôsobí z vnútra alebo zvonku tlak 50 Pa. Tlak 50 Pa pritom zodpovedá podmienkam, ktoré sa bežne vyskytujú pri užívaní stavby napr. pri silnom vetre (30 km/h), pri podtlaku v komíne alebo pri rozdiely teplôt medzi interiérom a exteriérom -10/+20°C.

Podľa harmonizovanej európskej normy STN EN 13829 a DIN 4108 -7, by sa v štandardnej budove s prirodzeným vetraním mal vymeniť vzduch 3x za hodinu, v nízkoenergetickej budove s kontrolovaným vetraním 1,5x a pri pasívnych budovách s rekuperačným vetraním len 0,6x za hodinu.

Tento test je potrebný pre presný výpočet tepelných strát budovy a preto je súčasťou energetického auditu budov. Na základe energetického auditu sa udeľujú energetické certifikáty a energetické štítky budov.

Meranie vzduchotesnosti v nízkoenergetických domoch

Pri teste sa zohľadňuje objem budovy, plocha obvodového plášťa budovy, orientácia voči svetovým stranám a výška budovy. Meranie sa môže realizovať buď na dokončenej budove počas jej užívania alebo, v ideálnom prípade, na rozostavanej budove v štádiu, keď je možné jednoduché odstránenie zistených nedostatkov, napr. dodatočné utesnenie okien, prelepenie netesností na parozábranách a pod. Budova musí mať pred začatím merania uzavreté všetky okná a vonkajšie dvere. Všetky vnútorné dvere musia byť naopak otvorené. Pokiaľ budova ešte nie je dokončená, treba sa postarať o utesnenie otvorov na kľučky, kľúčové dierky, inštalačné potrubia pre kanalizáciu a podobne. Meranie prebieha pri reálnych podmienkach, ktoré sú v budove počas užívania, to znamená, že napr. digestor, komínové a vetracie šachty musia byť v takom stave ako počas užívania budovy.

Vzhľadom na to, že Blower Door Test je časovo aj finančne náročná záležitosť (trvá cca 3 - 5 hodín a stojí okolo 3.300 €), nemá zmysel začať meranie, pokiaľ sú v obvodovom plášti voľným okom viditeľné štrbiny a nedostatky. Meranie je určené predovšetkým na identifikovanie voľným okom neviditeľných netesností, ktoré sú prekryté inou konštrukciou alebo sú záležitosťou desatiny milimetrov. Meracie zariadenie s ventilátorom sa inštaluje do vstupných alebo vedľajších dverí, prípadne do okna. Meranie môže byť uskutočnené len za určitých poveternostných podmienok. Citlivé zariadenie je vhodné umiestniť na záveternú stranu, kde senzory nie sú do takej miery ovplyvňované vetrom. Vietor nad 20 km/h môže výsledky merania skresliť až o 40 %, čo je už výrazne za hranicami 15 % tolerancie merania.

Meranie prebieha v dvoch fázach – pri vytvorení podtlaku a pri vytvorení pretlaku 50 Pa. Výsledná hodnota je určená spriemerovaním výsledkov oboch meraní. Priebeh merania aj vyhodnotenie skúšky prebieha automaticky za pomoci počítača. Tlakový rozdiel, ktorý vzniká počas testu zároveň umožní ďalšími prístrojmi a postupmi (anemometer, termokamera, dymový test) lokalizovať prúdenie vzduchu cez netesnosti v plášti budovy a následne ich opraviť. Kým sa odstránia všetky závažné nedostatky v netesnosti budovy, je potrebné meranie niekoľko krát opakovať.

Po skončení merania je vyhotovený záverečný protokol, kde sú zaznamenané namerané hodnoty a ich porovnanie s normatívnymi alebo s požadovanými hodnotami. Záverečný posudok obsahuje taktiež lokalizáciu a fotodokumentáciu kritických miest testovaného objektu.

 


Kontakt

Denystav s.r.o.
Infolinka: 0918 040 255 Nízkoenergetický dom na kľúč


PREKLADAČ